WeAreHowWeAre - Fylkingen c/o Konsthall C

wae
Installation
Konsert
Performance
Samtal
Utställning
Workshop
-
-

Fylkingen ℅ Konsthall C
WeAreHowWeAre

With Mona Hedayati, Lerin/Hystad, Julia Adzuki, Jenny Sunesson, Majula Drammeh & Khamlane Halsackda
Curated by Fylkingen production group: Rebecka Holmström and Hiroko Tsuchimoto

Location:
Konsthall C
Cigarrvägen 14
123 57 Farsta
Sweden

https://www.konsthallc.se/
Facebook event: https://www.facebook.com/events/416803621030433/

Free entrance

Fylkingen presenterar den första delen i serien WeAreHowWeAre: ett tvådagarsevenemang med audiovisuella föreställningar och en workshop i samarbete med och arrangerat av Konsthall C.

Hur kan vi utvidga den konstnärliga handlingens materialitet? Vilka relationer har vi till de instrument och verktyg vi använder? Hur kan vi utvidga konceptet ‘samarbete’ med icke-mänskliga agenter? Under 2024 bjuder WeAreHowWeAre in konstnärer att presentera sina forskningsbaserade praktiker som rör sig över gränsen mellan konst och vetenskap och som samarbetar med icke-mänskliga aktörer; mikroorganismer, svampar, växter, djur, maskiner och artificiell intelligens.

Evenemanget på Konsthall C presenterar två konstnärer som omvandlar livedata och signaler från mänskliga och icke-mänskliga system till ljud.
Mona Hedayati kommer att presentera sitt pågående forskningsprojekt Curves & Reverbs som är ett biofeedbackverk som arbetar mellan kropp och ljud för att adressera affektiva kapaciteter och känslomässiga utrymmen. Med hjälp av biosensorer som en del av ett live-arbetsflöde aktiverar föreställningen kroppen, programvaran, hårdvaran, bio- och akustiska signaler för att gå bortom fantasins kris och spekulera i andra än personliga levda verkligheter.

Konstnärsduon Lerin/Hystad kommer att framföra en improviserad konsert tillsammans med växter, sensorer, synthesizers och gitarrer. De kommer också att visa en del av sitt projekt Electronic Flora där duon registrerar elektriska data från växter, som genom sonifiering omvandlas till ljud där växterna själva dikterar tonerna, melodierna och rytmerna i musiken.

Programmet tar också upp våra sammanflätade relationer med den mer-än-mänskliga världen:
Julia Adzuki presenterar sitt pågående projekt Styx Lament som är en förkroppsligad undersökning av ekologisk sorg i relation till Styx-skogen i Lutruwita Tasmanien, gjord i samarbete med Patrick Dallard, Tomas Björkdal och 14 tasmanska konstnärer, aktivister och akademiker. Under evenemangets båda dagar är deras skulpturala ljudinstallation öppen för publiken.

Jenny Sunnesson presenterar live-ljudverket Hymn for a Dehydrated Spruce, som ingår i en serie som utforskar det västerländska samhället och dess relation till skogen. I hennes auto-etnografiska verk undersöker hon de större konsekvenserna av torka och minskande vattentillgångar genom att använda en törstig gran i utkanten av tomten i det lilla landsbygdssamhälle där hon bor som lins.
Arbetet påbörjades efter den torra sommaren 2018.

Andra dagens program innehåller en drop-in-workshop av Majula Drammeh och Khamlane Halsackda. Workshopen inbjuder deltagarna att på ett lekfullt sätt utforska vår relation till våra ‘urkroppar’ och våra mänskliga jag medan vi rör oss, tittar, ritar och lyssnar.
Facebook event för workshopen: https://www.facebook.com/events/371911099052793/

Program
Fredag 12 april
18:30 Dörrar
19:00 Konstnärssamtal med Julia Adzuki
20:00 Performance + samtal av Lerin/Hystad

Lördag 13 april
13:00-15:00 Workshop av Majula Drammeh & Khamlane Halsackda
18:30 Dörrar
19:00 Performance av Mona Hedayati
20:00 Performance av Jenny Sunesson

WeAreHowWeAre stöds av Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden.

Konsthall C är ett konstgalleri, ett offentligt konstverk och ett experiment i stadsförnyelse, beläget i en före detta gemensam tvättstuga i stadsdelen Hökarängen i södra Stockholm. Sedan starten 2004 har galleriet utvecklats från en konstnärsdriven projektlokal till en etablerad plattform för samtida konst som stödjer visionära experiment inom konstnärlig produktion och presentation.

ENGLISH:
Fylkingen is pleased to announce the first part of the series WeAreHowWeAre. It is a two-day event with audio-visual performances and a workshop in collaboration with and hosted by Konsthall C.

How can we expand the materiality of artistic action? What relationships do we have with the instruments we use? How do we expand the notion of collaboration with nonhuman agents? During 2024, WeAreHowWeAre invites artists to present their research-based practices moving across the art/science divide and carrying out collaborations with nonhuman actors, such as microorganisms, fungi, plants, animals, machines, and artificial intelligence.

The event features two artists who mutate live data and signals from human/nonhuman systems into sonic form.
Mona Hedayati will present her ongoing research project Curves & Reverbs which is a biofeedback work that operates between body and sound to address affective capacities and imagine unknown emotional spaces. Using biosensors as part of a live workflow, the performance activates the body, software, hardware, bio, and acoustic signals to go beyond the crisis of imagination to speculate other-than-personal lived realities and spaces of existence.

The artist duo Lerin/Hystad will perform an improvised concert together with plants, sensors, synthesizers, and guitars. They will also show a part of their project Electronic Flora where the duo records electrical data from plants, which, through sonification, is transformed into sound where the plants themselves dictate the tones, melodies, and rhythms in the music.

The program also addresses our entangled relationships with the more-than-human world.
Julia Adzuki presents her ongoing project Styx Lament which is an embodied exploration of ecological grief in relation to the Styx forest in Lutruwita Tasmania, made in collaboration with Patrick Dallard, Tomas Björkdal, and 14 Tasmanian artists, activists, and academics. On both days of the event, their sculptural sound installation is open to experience for the audience.

Jenny Sunnesson presents the live sound piece Hymn for a Dehydrated Spruce, which is part of a series exploring Western society and its relation to the forest. In this auto-ethnographical work, she examines the larger implications of drought and diminishing water supplies through the peephole of a pine tree standing on the edge of her garden plot in the rural society where she lives.
The work with the piece began after the dry summer of 2018.

The second-day program includes a drop-in workshop by Majula Drammeh and Khamlane Halsackda. The workshop invites participants to playfully explore our relation to our primal bodies and our human selves while moving, gazing, drawing, and listening. Facebook event for the workshop: https://www.facebook.com/events/371911099052793/

Program
Friday 12 April
18:30 Door open
19:00 Artist talk by Julia Adzuki
20:00 Performance + talk by Lerin/Hystad

Saturday 13 April
13:00-15:00 Workshop by Majula Drammeh & Khamlane Halsackda
18:30 Door open
19:00 Performance by Mona Hedayati
20:00 Performance by Jenny Sunesson

Konsthall C is an art gallery, public artwork, and an experiment in urban renewal, located in a former communal laundry in the iconic neighborhood of Hökarängen in Southern Stockholm. Since its inception in 2004, the gallery has evolved from an artist-run project space to become an established contemporary art platform seeking to support visionary experiments in artistic production and presentation.

Artists


Photo: Bogi Nagy

Mona Hedayatiis an Iranian-Canadian artist-researcher working across computation arts, sound design, affect studies, and sensory anthropology. Hedayati’s practice encompasses the interdisciplinary field of science, technology, and society (STS). Her interest in the field stems from her lived experience as a migrant in exile as well as her educational background in social-political art & design. Given the hybrid nature of her inquiry, Hedayati has presented her work internationally across a wide array of platforms as diverse as Ars Electronica, Linz, Hessian Center for Artificial Intelligence and many more.

The artist duo Lerin/Hystad consists of Simon Torssell Lerin and Bettina Hvidevold Hystad. Since 2010, they have been working at the intersection of visual art and experimental music. Lerin/Hystad both received their education from Konstfack and the Royal Institute of Art in Stockholm, as well as from the Bergen Academy of Art and Design in Norway. The duo is currently Artist in Residence at IASPIS, The Swedish Arts Grants Committee in Stockholm.


Photo: Patrick Dallard

Julia Adzuki is an artist working with acoustic, tactile and poetic resonance; creating instruments, installations and participatory performances that awaken the senses. Her work is currently focused on ecological grief, on connective practice and the transformative power of lament in the midst of the planet’s sixth mass extinction. She is a teacher of the somatic movement practice Skinner Releasing Technique, and has an MA in choreography from Stockholm University of the Arts.


Photo: Thrishula Littler

Jenny Sunesson is a Swedish artist and researcher, operating within the overlaps of art, research and remix culture. She predominantly works with sound and field recording, but her practice ranges from installations and live collages to participatory projects and video. She often explores auto-ethnography and site-specific modes to examine modern society and its exclusions through the lens of domestic life.


Photo: Daniel Jeremiah Persson

Majula Drammeh works interdisciplinary in dance and performance. She tends to work with interactive and somatic practices in dance and performance to explore how these can act as a bridge for people to participate and discover themselves in an open, permissive and inclusive way. In the interpersonal. Majula has participated in works at Malmö Konsthall, Accelerator, Bohusläns konstmuseum among others.

Khamlane Halsackda was born in Laos, Vientiane, and grew up in the UK, London. His own dance theater and social comment-based performances are focused on creating discussion and debate around identity and what this could mean. He was selected for Dance net Sweden’s co-production 2017, a work called 'Ursäkta oss'.

WeAreHowWeAre is supported by the Swedish Arts Council and Konstnärsnämnden.