Arne Forsén and Karin Jemsby

arne+karin
Konsert

19.00 entrén öppnar/doors open
19.30 AKT 1 ARNE FORSÉN solo piano
20.30 AKT 2 KARIN JEMSBY & ARNE FORSÉN duo dans & piano

(scroll for english)

Pianisten ARNE FORSÉN vandrar nyfiket mellan olika former av musik och i samarbeten med andra konstarter. Sedan början av 80-talet är han en stark profil inom fri improvisation, jazz och folk/världsmusik.
I gruppen Brus Trio utmanade han jazzens konventioner och gruppen blev bland annat uppmärksammade för sina samarbeten med frijazzhjältar som John Tchicai och Roscoe Mitchell. Han har även turnerat med europiska fria improvisatörer som Phil Minton och Paul Lovens.
För några år sedan släpptes hans soloalbum ”Visa från Dorotea” med egna tolkningar av svensk folkmusik, framförallt från Västerbotten där han har sina rötter.
DN skrev: "Visst är det svårt att undvika referenser till klassiska "Jazz på svenska", men Forsén viker med den mästerliga "Visa från Dorotea" ändå av på en alldeles egen stig. (...) Jag tänker att det tar ett liv att uppnå känsligheten han har i fingrarna".

Vi får ikväll möta ARNE FORSÉN i improvisationer - både solo och tillsammans med dansaren KARIN JEMSBY.
Karin och Arne har sedan tre år undersökt samspelet mellan dans och musik. De leker, snirklar och lirkar med vad som händer när två personer undersöker undret med kropparnas rörelser och ljuden i rummet.
Utgångspunkterna och erfarenheterna är till det yttre olika – dansens och musikens – men de existerar i ett gemensamt universum där rollerna kan vara tydligt separerade men också röra sig i ett fritt samspel.

KARIN JEMSBY är utbildad modern dansare, har producerat och skapat rörelser genom improvisation och lek. Hennes dansuttryck är präglat av mötet mellan hennes bakgrund och utbildning inom västerländsk modern dans i kombination med modern dans inspirerad från olika delar av Afrika.
Under ett antal år i Paris arbetade hon med koreografer och dansare verksamma både i Frankrike och olika afrikanska länder. Med inspiration från många kulturer och dansstilar utforskades dansens alla möjligheter.
Intresset för improvisation växte sig starkare när hon började träna hiphop på öppna platser i Paris – där dansare från olika kulturer samlades – och rörelser ofta föddes ur just improvisation. I hiphop hittade hon liknande flöde inom de improviserade hiphoprörelserna som inom viss modern dans.

Arne Forsén Monopianofestival 2020
https://www.youtube.com/watch?v=-rowQGDAf3c&t=622s
Promo med Karin Jemsby
https://www.youtube.com/watch?v=BGEQw8F4arU

120/70kr (Fullpris, Medlem/student)

--

Pianist ARNE FORSÉN wanders curiously between different forms of music and in collaborations with other art forms and. Since the beginning of the 80s, he has been a strong profile in free improvisation, jazz and folk/world music.
In the group Brus Trio, he challenged the conventions of jazz and the group was noted for its collaborations with free jazz heroes such as John Tchicai and Roscoe Mitchell. He has also toured with European free improvisers such as Phil Minton and Paul Lovens.
A few years ago, his solo album "Visa från Dorotea" was released with his own interpretations of Swedish folk music, mainly from Västerbotten where he has his roots.
Dagens Nyheter (Daily News) wrote: "Certainly it is difficult to avoid references to classic "Jazz in Swedish" (with pianist Jan Johansson), but Forsén with the masterful "Visa från Dorotea" still sets off on a very own path. (...) I think it takes a lifetime to achieve the sensitivity he has in his fingers".

Tonight we get to meet ARNE FORSÉN in improvisations - both solo and together with the dancer KARIN JEMSBY.
Karin and Arne have been researching the interplay between dance and music for three years. They play, squirm and fiddle with what happens when two people investigate the wonder with the movements of the bodies and the sounds in the room.
The starting points and experiences are outwardly different – that of dance and music – but they exist in a common universe where the roles can be clearly separated but also move in a free interaction.

KARIN JEMSBY is a trained modern dancer, has produced and created movements through improvisation and play. Her dance expression is characterized by the meeting between her background and training in Western modern dance combined with modern dance inspired from different parts of Africa.
During a number of years in Paris, she worked with choreographers and dancers active both in France and various African countries. With inspiration from many cultures and dance styles, all the possibilities of dance were explored.
The interest in improvisation grew stronger when she started practicing hip-hop in open spaces in Paris - where dancers from different cultures gathered - and movements were often born from improvisation. In hip hop, she found a similar flow within the improvised hip hop movements as within some modern dance.

120/70kr (Regular, Member/student)

Medlemsproduktion: Arne Forsén