Salong Material

-

Välkommen till Salong Material onsdag 27 januari kl 17.00 till 21.00

Vi kommer hålla till på Fylkingen, Torkel Knutssonsgatan 2.

(For English please scroll down)


(bild av ett konstobjekt av Rolf Hazelius)

I en serie Salong Material kommer vi röra oss bland, i, på grejer, saker, objekt, ting, mojänger och så vidare. I den första salongen bildar vi tillsammans ett levande uppslagsverk; ta ett ämne på listan att läsa in dig på för en 10 minuters presentation att delge oss andra.

- Reliker, oblater och andra religiösa objekt

- Kapitalism och varuproduktion

- Ting och objekt inom psykoanalys

- Martin Heideggers saker

- Husserl m fl och fenomenologin

- Objektet inom den samtida feminismen (tex Jane Benett och Donna Haraway)

- På 2000-talet; de spekulativa realisterna

- Den klassiska traditionen

- Instrumentet under den muslimska guldåldern (750-1250)

- Efterkrigstidens mediedeterminism (Marshall Mcluhan, Friedrich Kittler)

- Gåvan (Marcel Mauss m fl)

- Internet of Things

-

Många andra infallsvinklar finns. Varsågod att lägga till fler, samt att alternera rubriken! Det är också utmärkt om flera blir intresserade av samma ämne för repetition samt variation är alltid efterlängtat.

------------------------------------------------

Osa med det ämne du väljer senast 19 januari.
Johanna 0707 47 95 64 johanna@gustafssonfurst.se
Liv 0730 69 29 49 liv@livstrand.com
Axel 0706 62 11 67, erik@axelandersson.se

Under kvällen behövs en gemensam måltid, ta med ätbara ting!

------------------------------------------------

Salong Material är ett initiativ av Johanna Gustafsson Fürst och Liv Strand som kommer ur en önskan att skapa ytterligare ett slags samtal genom att bygga om broarna och kasta fler mentala rep över klyftan mellan ordet –det talade och skrivna– OCH rum, teorier, ting, material och kroppar! Den kommande serier salonger organiseras tillsammans med Axel Andersson.

Hälsningar Liv, Johanna och Axel

Tidigare på Salong Material:

Den första salongen utgick från filosofen Spinoza och konstnären Sturtevant, den andra tog upp Henri Lefebvre och everyday life samt konstnären Ursula Biemann. Med utgångspunkt i det materialiserade vi det sociala rummet. Tredje salongen utgick från texten Alternating Currents av Lucy Lippard, samt texten Solfrid Söderlind av Lisa Torell samt en bildserie från områdesasylen Polytechnical University i Aten. I fjärde salongen läste vi Bruno Latour samt en intervju med konstnären Falke Pisano. Utifrån detta hade deltagarna tagit med sig Latourska eller/och Pisanska bilder till en gemensam power-point. Bildspelet blev utgångspunkt för kvällens samtal. Sen följde de fyra elementen: LUFT gav nästan 2 timmars varierade perspektiv, vi var inom det sociala mellanrummet, frånvaro och luft som förutsättningför andning, det luftiga och fick en bild-tour från Milano sökande luft i stad, hos konst och rum. ELD blev en händelserik presentations runda som gav upphov till nya perspektiv på och omsorg om rummet, hetta och kyla. VATTEN utmynnade i flödesmanifest som gycklade med flödet både som teoretisk strömning och som nyliberalt marknadsfenomen. Sen var vi nere i bergrummet på Riksarkivet och tog till oss arkiv som samlad information och som spår och sökväg. Tema JORD blev till ekologisk jord mellan tårna och sophögen i TV- programmet Fragglarna som det ultimata oraklet. Experten under grävning fick olika personers koncentration att stärkas och / eller störas, elementet av samtidighet blev till ett i sig. I två på varandra följande salonger undersöktes på vilka sätt material kan kommunicera "i sig" som fysiska tillägg via andra perceptionskanaler än språkets ord. Precisionsljud, dans och tal och händer i lera, kropp kopplad till ett par objekt och texturer och individuella relationer mellan en samling saker. Andra gången, i Berlin, skapade ett fokus på relationen, den sociala, som material. Senare under våren promenerade vi en kväll, spreds som virus, i tanke och kropp, i Treptower Park, Berlin. 2 salonger tog upp befriande av material. I oktober frigjordes text från papper, typsnitt och individens ensamma läsning. Följande tillfälle befriade rummet från att vara en plats mellan fyra väggar, golv och tak. Textur blev temat som kändes mot huden, knastrade och svängde och övergick till en social textur där en grupp tog hela rummet och andra analyserade hur det var. Salongen om ambivalens och ambiguitet byggde ett förvirrat rum att vara i tillsammans.

Salong Material har en blogg www.salongmaterial.blogspot.se

------------------------------------------------ English------------------------------------------------

Welcome to Salon Material Wednesday 27 January 17:00 to 21:00.
The salon will take place at Fylkingen at Torkel Knutssonsgatan 2.

In a series of Salon Material we will be moving amongst, placing itself in and on top of, stuff, items, objects, things, mojänger and so on. In the first salon we will together form a living encyclopedia; select one topic on the list, study it and deliver a 10 minutes long presentation to the rest of us.

- Relics, communion wafers and other religious objects

- Capitalism and the production of goods

- Thing and object in psychoanalysis

- Martin Heidegger's stuff

- Husserl et al and phenomenology

- The object in contemporary feminism (for example Jane Bennett and Donna Haraway)

- In the twenty-first century: the speculative realists

- The classical tradition

- The instrument in the Golden Age of Islam (750-1250)

- Post-war mediadeterminism (Marshall Mcluhan, Friedrich Kittler)

- The gift (Marcel Mauss and more)

- The Internet of Things

-

Many other angles to the subject exist. Feel free to add another topic, or change the suggested titles. There is no problem if one topic attracts many speakers, repetition and variation is always welcome.

------------------------------------------------

R.V.S.P. with the topic of your choice no later than January 19th. When you respond we will also tell you where the salon will be held.
Johanna 0707 47 95 64 johanna@gustafssonfurst.se
Liv 0730 69 29 49 liv@livstrand.com
Axel 0706 62 11 67, erik@axelandersson.se

We will need a communal meal during the evening, bring edible things for our table!

------------------------------------------------

Salon Material is an initiative of Johanna Gustafsson Fürst and Liv Strand, born out of a wish to create yet another type of conversation by re-building bridges and throwing mental ropes between the word - the spoken and the written - AND room, theories, thing, material and bodies. The upcoming series of salons is arranged together with Axel Andersson.

Greetings,

Liv, Johanna and Axel

Earlier at Salon Material:

The first four salons operated in combining a text with a work or a body of the work of. We passed through philosopher Spinoza, artist Sturtevant, philosopher and sociologist Henri Lefebvre, artist Ursula Biemann. Departing from this the social space was materialized. This was followed by a salon with a co-creation of topic that led us to writer Lucy Lippard, supplemented by a text Solfrid Söderlind by Lisa Torell, and photos from the Polytechnical University, a legal area of asylum in Athens. Then reading Bruno Latour and an interview with artist Falke Pisano the participants was asked to bring Latourian or / and Pisanian images for a joint slide show that the conversation built out of. We took on the four elements as material: AIR in varied perspectives: in the social space, as absenteeism and air provided for respiration and a photo-tour from Turin looking for air in art and the city. FIRE showed ways to care about space, of heat and cold. WATER culminated in Flow Manifests who ridiculed the concept of flow as a theoretical flow as well as the neoliberal market phenomenon. One session took place in the Riksarkivet (The National Archive) where we perceived archive as information gathered and as traces and search paths. EARTH organic as soil between the toes and in the rubbish heap of the TV show Fraggle Rocks as ultimate oracle. Experts as subject concurrent with digging, an act that strengthened or disturbed the concentration of participants. Simultaneity as topic. A duo-topic combined materials as communication, other than language, with language as material. First part triggered by sound- precision, dance and speech and hands in clay and a body connected to objects and textures, second part held in Berlin created a focus on the material of social relations. Later in the spring we walked an evening, spreading as virus, in mind and body, in Treptower Park, Berlin. 2 salons liberated materials. In October text was liberated from paper, fonts and the individual's solitary reading. The following liberated the room from being a place between four walls, floor and ceiling. Texture was the theme felt against the skin, crunched and swung. It went into a social texture where one group took the entire room in use and the other analyzed how it was. The salon about ambivalence and ambiguity built a confusing space to inhabit together.

Salon Material has a blog www.salongmaterial.blogspot.se

------------------------------------------------
Medlemsproduktion: Liv Strand