Lediga jobb


bild: Knöl: Heidi Edström, Ingentinget

English below

Fylkingen söker ny producent

Fylkingen - Ny Musik och Intermediakonst
Fylkingen är en konstnärsdriven, ideell förening och scen för ny musik och intermediakonst, performance, dans och film. Sedan starten 1933 har föreningen arbetat för att främja samtidens experimentella konst och musik. Föreningen består av över 300 medlemmar från hela landet. Föreningens lokaler används av våra medlemmar för att utveckla sina konstnärliga processer och förverkliga dessa genom medlemsdrivna produktioner. Fylkingen genomför över 100 produktioner årligen som engagerar ca 400 nationella och internationella konstutövare. Fylkingen samarbetar med viktiga institutioner både i Sverige och utomlands och har även ett eget utgivningsbolag Fylkingen Records som utgiver olika medier.

Föreningen Fylkingen drivs idag av en styrelse på sju ledamöter och en produktionsgrupp på 6 personer, en administrativ producent och en hustekniker. Förutom ett stort volontärt arbete av föreningens samtliga medlemmar.
www.fylkingen.se

Din roll
Vi söker en producent och administratör under perioden Augusti 2020 -Juni 2021. Som producent utgör du ett viktigt nav i Fylkingens verksamhet och har ett stort övergripande ansvar för föreningens administrativa del av verksamhet och produktion. Du bistår föreningens styrelse, produktionsgrupp och Fylkingen Records i sitt arbete. Du sköter bokningar av våra produktioner i samverkan med vår produktionsgrupp, våra medlemmar och samarbetsorganisationer. Du sköter bokningen av våra lokaler, förhandlar samverkansprojekt (samproduktioner) samt förvaltar Fylkingens lokaler tillsammans med föreningens tekniker.

Arbetsuppgifter
Övergripande arbetsuppgifter och ansvarsområden listas nedan

● Förberedelser inför live och webbsända produktioner
● Ansvar för föreningens administration
● Bokning av produktioner och lokal
● Kommunikation både internt och externt som kommunikations- och PR-ansvarig
● Marknadsföring av Fylkingens föreställningar och aktiviteter
● Ansvar över föreningens ekonomiska administration såsom fakturahantering, beställningar till servering och kontor
● Arbete med bidragsansökningar och redovisningar
● Administrativt stöd till styrelse och produktionsgrupp, deltagande på produktions- och styrelsemöten samt ansvar över att hålla våra arbetsgrupper uppdaterade om verksamheten
● Föra statistik över och kontinuerligt rapportera föreningens verksamhet.

Anställningsvillkor
Arbetsgivare: Föreningen Fylkingen
Varaktighet: 10 månader, 17 augusti - 17 juni, med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Deltid, 75 %
Tillträde: senast 1 September

Notera att arbetet innefattar kvällstid och eventuella helger

Kompetenskrav
● Erfarenhet av administrativt arbete, marknadsföring, kommunikation, kontakt med konstnärliga verksamheter, producenter och kulturbidragsgivare.
● Erfarenhet av webbsändningar
● Erfarenhet av kulturbidragsansökningar och redovisningar.
● Erfarenhet av scenkonst- och musikproduktion.
● Erfarenhet av kontakt med internationella konstnärer och organisationer
● Goda språkkunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.
● Erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer
● Ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv.

Meriterande
● Erfarenhet av arbete i konstnärsdriven verksamhet/ideell förening.
● Erfarenhet av att hantera en föreningsekonomi och bokföring
● Ett brett kontaktnät inom kultursektorn
● Kunskaper i serveringstillstånd, pausförsäljning och publikvärdskap.
● Scen- och ljusteknikkunskaper

Ansökan
● Sökande ombeds att skicka sitt CV, ett personligt brev samt två referenser senast den 8 juli 2020 kl 23.59 till ordforande@fylkingen.se. Notera att ansökningar behandlas löpande
● Kontaktperson: Josefin Lindebrink, ordförande
● Vi svarar endast på frågor kring anställningen/ansökan via e-post och i möjlig mån

Vi tackar samtliga kandidater för er ansökan. Endast de som valts för en intervju kommer kontaktas

Fylkingen is hiring a new producer

Fylkingen - New Music and Intermediate Art
Fylkingen is an artist-driven, non-profit association and stage for new music and intermediate art, performance, dance and film. Since its inception in 1933, the association has worked to promote contemporary experimental art and music. The association consists of over 300 members from all over the country. The association's premises are used by our members to develop their artistic processes and realize them through member-driven productions. The association conducts over 100 productions annually, which engages around 400 national and international performers. Fylkingen collaborates with important institutions both in Sweden and abroad, and also has its own publishing company Fylkingen Records which publishes various media

The association Fylkingen is today run by a board of seven members and a production group of 6 people, an administrative producer and a house technician. In addition to great volunteer work by all the members of the association.
www.fylkingen.se

Your role
We are looking for a producer and administrator during the period August 2020 - June 2021. As a producer, you are an important hub in Fylkingen's operations and have a great overall responsibility for the association's administrative part of operations and productions. You assist the association's board, production group and Fylkingen Records in their work. You handle bookings of our productions in collaboration with our production group, our members and partner organizations. You handle the booking of our premises, negotiate collaborative projects (co-productions) and manage Fylkingen’s premises together with the association's technicians.

Duties
Overall tasks and responsibilities listed below

● Preparation for live and webcast productions
● Responsibility for the association's administration
● Booking of productions and premises
● Communication both internally and externally as communications and PR manager
● Marketing of the association’s performances and activities
● Responsibility for the association's financial administration, such as invoice management, supply orders for the bar and office
● Work on grant applications and accounts
● Administrative support for the board and production group, participation in production and board meetings and responsibility for keeping our working groups updated on the business
● Continuously gathering statistics and reporting the association's activities.

Terms of employment
Employer: Fylkingen New music and Intermedia art
Duration: 10 months, August 17 - June 17, with possibility of extension
Working hours: Part time, 75%
Start of employment: no later than September 1

Note that the work includes evening hours and some weekends

Qualifications
● Experience of administrative work, marketing, communication, contact with artistic activities, producers and cultural funding bodies.
● Web broadcast experience
● Experience of cultural grant applications and accounts.
● Experience of performing arts and music production.
● Experience of contact with international artists and organizations
● Good language skills in spoken and written Swedish & English.
● Experience working in digital environments
● A conscious gender and norm critical perspective.

Meriting
● Experience of work in artist-driven activities / non-profit association.
● Experience in managing a business administration and accounting
● A broad network of contacts in the cultural sector
● Knowledge of serving conditions, interval sales and hosting audiences.
● Skills in stage and lighting technology

Application
Applicants are asked to send their CV, a personal letter and two references no later than July 8, 2020 at 23.59
to ordforande@fylkingen.se. Note that applications are processed on an ongoing basis
Contact person: Josefin Lindebrink, chairperson
We only answer questions about the employment/application via email and to the extent possible

We thank all the candidates for your application. Only those selected for an interview will be contacted