Vikarierande administrativ producent

Fylkingen söker en vikarierande administrativ producent!

Vi söker nu en producent och administratör under perioden Augusti 2019 -Juni 2020

Fylkingen is hiring a substitute administrative producer!

We are now looking for a producer and administrator for the period, August 2019-June 2020

Fylkingen - Ny Musik och Intermediakonst
Fylkingen är en konstnärsdriven, ideell förening och scen för ny musik och intermediakonst, performance, dans och film. Sedan starten 1933 har föreningen arbetat för att främja samtidens experimentella konst och musik. Föreningen består av över 300 medlemmar från hela landet. Föreningens lokaler används av våra medlemmar för att utveckla sina konstnärliga processer och förverkliga dessa genom medlemsdrivna produktioner. Fylkingen genomför över 100 produktioner årligen som engagerar ca 400 nationella och internationella konstutövare. Fylkingen samarbetar med viktiga institutioner både i Sverige och utomlands och har även ett eget utgivningsbolag Fylkingen Records som utgiver olika medier.

Föreningen Fylkingen drivs idag av en styrelse på sju ledamöter och en produktionsgrupp på 6 personer, en administrativ producent och en hustekniker. Förutom ett stort volontärt arbete av föreningens samtliga medlemmar.
www.fylkingen.se

Vikarierande adminstrativ producent
Vi söker nu en producent och administratör under perioden Augusti 2019 -Juni 2020. Som administrativ producent, en av två anställda tillsammans med vår tekniker, utgör du ett viktigt nav i Fylkingens verksamhet och har ett stort övergripande ansvar för föreningens administrativa del av verksamhet och produktion. Du bistår föreningens styrelse, produktionsgrupp och Fylkingen Records i sitt arbete. Du sköter bokningar av våra produktioner i samverkan med vår produktionsgrupp, våra medlemmar och samarbetsorganisationer. Du sköter bokningen av våra lokaler samt förhandlar samverkansprojekt (samproduktioner) samt förvaltar Fylkingens lokaler tillsammans med föreningens tekniker.

Arbetsuppgifter
Generella arbetsuppgifter och ansvarsområden listas nedan

* Ansvar över föreningens administration
* Bokning av produktioner och lokal
* Kommunikation både internt och externt som kommunikations- och PR-ansvarig
* Marknadsföring av Fylkingens föreställningar och aktiviteter
* Ansvar över föreningens ekonomiska administration såsom fakturahantering, beställningar till servering och kontor
* Arbete med bidragsansökningar och redovisningar
* Administrativt stöd till styrelse och produktionsgrupp, deltagande på produktions- och styrelsemöten samt ansvar över att hålla våra arbetsgrupper uppdaterade om verksamheten
* Statistik och rapportering av föreningens verksamhet.

Anställningsvillkor
Arbetsgivare: Föreningen Fylkingen
Varaktighet: 10 månader, 19 augusti - 19 juni, med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Deltid, 50-75 %
Lön (inkl. semesterersättning): 12 000-18 000 kr (motsvarar heltidslön inkl sem.ers
= 24 000/månad)
Tillträde: tidigast 19 augusti

Notera att delar av arbetstiden kan komma att vara förlagd till kvällstid och helger

Kompetenskrav
* Erfarenhet av administrativt arbete, marknadsföring, kommunikation, kontakt med konstnärliga verksamheter, producenter och kulturbidragsgivare.
* Erfarenhet av kulturbidragsansökningar och redovisningar.
* Erfarenhet av scenkonst- och musikproduktion.
* Erfarenhet av kontakt med internationella konstnärer och organisationer
* Goda språkkunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.
* Erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer

Meriterande
* Erfarenhet av arbete i konstnärsdriven verksamhet/ideell förening.
* Förståelse för en föreningsekonomi och bokföring
* Ett brett kontaktnät inom kultursektorn
* Goda erfarenheter kring kulturbidragsprocessen
* Kunskaper i serveringstillstånd, pausförsäljning och publikvärdskap.
* Scen- och ljusteknikkunskaper

Ansökan
* Sökande ombeds att skicka sitt CV, ett personligt brev samt två referenser senast den 14 juni 2019 kl 17.00 till ordforande@fylkingen.se notera att ansökningar behandlas löpande
* Kontaktperson: Josefin Lindebrink, orförande
* Vi svarar endast på frågor kring anställningen/ansökan via e-post och i möjlig mån

Välkommen med din ansökan. Vi kontaktar de som valts för en intervju.

--------------------

Fylkingen – New Music och Intermedia art
The association was founded in 1933 and currently consists of around 300 Swedish and international artists that develop and present new works at the Fylkingen space. The association is run by an active board, production group and members.
Fylkingen produces over 100 productions each year, involving approximately 400 national and international art practitioners. Fylkingen cooperates with important institutions both in Sweden and abroad and also has its own publishing company Fylkingen Records which publishes various media.

The association Fylkingen is today run by a board of seven members and a production group of six people, an administrative producer and a house technician. In addition to the immeasurable volunteer work by all the members of the association.
www.fylkingen.se

Substitute administrative producer
We are looking to hire an administrative producer for the period of August 2019 – June 2020. As the administrative producer, you will be one of two employees together with our house technician. You play a central role and function in the organisation of Fylkingen’s activities and have a wide range of responsibilities for the administrative part of the association and its productions. You assist the association’s board, production group and Fylkingen Records in their work. You manage bookings of the productions in collaboration with our productions group, members and co-producers. You manage the booking of our space and negotiate collaborative projects (co-productions) as well as keep the place running together with the house technician.

Working tasks
General tasks and responsibilities are listed below

* Responsibility for the associations administration
* Booking of the productions and venue
* Communication both internally and externally as information/PR- communicator
* Marketing of Fylkingen’s performance events and program
* Responsibility for the association’s financial administration such as invoice handling, orders for the bar and office materials
* Work on grant applications and reports
* Administrative support for the board and productions group, participation in the production and board meetings and responsibility for keeping our working groups updated on the planned activities.
* Statistics and reporting of the association’s activities.

Emploment conditions
Employer: Föreningen Fylkingen
Duration: 10 months, August 19 – June 19, with the possibility of extension
Working time: Part time, 50-75 %
Salary(incl. Holiday allowance): 12 000-18 000 kr (corresponds to the full-time salary = 24 000/month)
Start date: Earliest August 19th

Note that some working hours may be during the evening and weekends.

Qualifications
* Experience in administrative work, marketing, communication, contact with art organisations, producers and cultural contributors.
* Experience with cultural grant applications and reports.
* Experience in performing arts and music production.
* Experience of being in contact with international artists and organisations
* Good language skills in speech and writing in Swedish and English.
* Experience of working in digital environments

Merits
* Experience working in artist-driven associations / non-profit associations.
* Understanding of organisational economy and accounting
* A broad network of contacts in the cultural sector
* Good experience in the cultural funding process
* Knowledge of alcohol licenses, intermission serving permits and audience hosting.
* Stage and lighting skills

Application
* Applicants are asked to send their CV, a personal letter and two references no later than June 14, 2019, 5 PM to ordforande@fylkingen.se note that applications are processed on an ongoing basis
* Contact person: Josefin Lindebrink, chairperson
* We only respond to questions regarding the employment / application via e-mail and within our reasonable capacity.

We welcome your application and will contact those who are selected for an interview.