Stadgar för föreningen Fylkingen
fastställda den 13 juni 2022

Namn och ändamål

§ 1. Föreningens namn är FYLKINGEN.

§ 2. Föreningens ändamål är att främja det radikala och experimentella konstnärliga arbetet samt medlemmarnas intressen, såväl konstnärliga som sociala.

Medlemmar

§ 3. Som medlem kan inväljas svensk eller utlänning som visat intresse för Fylkingen och vill verka för dess syften.

§ 4. § 4. Medlemskap ansökes skriftligen hos styrelsen vilken har att framlägga ärendet för beslut på föreningens invalsmöte. Invalsmöte ska ske under januari månad. För att medlemsansökan skall kunna behandlas fordras att den inges före den 15 december.
§ 5. Medlemskap gäller kalenderår och vidmakthålles genom erläggande av vid höstmöte fastställd årsavgift. Årsavgift erlägges senast 1 mars det år den avser. Om årsavgift ej erlagts inom föreskriven tid betraktas medlemskapet som vilande. Vilande medlem har ej tillgänglighet till de förmåner som tillkommer aktiva medlemmar, och är ej heller röstberättigad. Vilande medlem kan återuppta sitt aktiva medlemskap genom att erlägga förlupen årsavgift. Vid längre tids vilande behöver medlem erlägga avgift upp till en maxgräns av 3 års utebliven årsavgift. Medlem kan begära utträde ur föreningen via skriftlig anmälan till styrelsen.
§ 6. Medlem som uppenbart avsett att skada föreningen kan, efter förslag från styrelsen, uteslutas av årsmöte eller höststämma.

Administration och verksamhet

§ 7. Fylkingens administrativa och producerande funktioner sköts av en styrelse, en produktionsgrupp och anställd personal under ledning av en producent.

Styrelsen

§ 8. Styrelsen utgörs av en ordförande och minst sex ledamöter valda av årsmötet efter förslag av en valnämnd på tre ledamöter, vald av höststämman. Förslag kan ställas till valnämnden eller vid årsmötet.
Styrelsen utser inom sig en 1:e och en 2:e vice ordförande samt huvudansvariga för övriga förekommande arbetsområden, t.ex. ekonomi och administration, studio, förvaltning, dvs skötsel och underhåll av material och lokaler, produktionsledning, PR-verksamhet, intern föreningsverksamhet osv.
Styrelsen kan delegera delar av det löpande arbetet till ett verkställande utskott bestående av ordföranden, den för ekonomi ansvarige samt producenten.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

Produktionsgruppen

§ 9. Produktionsgruppen skall planera och utforma Fylkingens offentliga verksamhet samt i samarbete med producenten svara för dess praktiska utförande. Minst två av styrelsens ledamöter skall ingå i produktionsgruppen, av vilka en skall vara sammankallande. Ytterligare medlemmar av gruppen väljs på årsmötet på förslag av valnämnden.
Förslag till konstnärliga projekt ställs till produktionsgruppen, som har att ta ställning till detsamma. Gruppens beslut kan av medlem överklagas hos föreningen. Gruppens arbete skall kontinuerligt redovisas för föreningen.

Producenten

§ 10. Producenten handhar det dagliga arbetet med produktion och administration enligt direktiv från styrelse och produktionsgrupp och med hjälp av övrig personal som föreningen kan anställa. Producenten deltar som adjungerad i styrelsens och produktionsgruppens möten.

Föreningens sammanträden

§ 11. Föreningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Under mars månad skall föreningen sammanträda till årsmöte, under oktober månad skall den sammanträda till höstmöte. Till dessa, liksom till extra medlemsmöte enligt § 14, skall kallelse med angivande av ärenden tillställas medlemmarna senast två veckor före sammanträdesdagen. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 1 februari respektive 1 september för ev. yttrande av styrelsen.

§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) styrelsens berättelse över senaste arbetsårs verksamhet och ekonomiska förvaltning,
5) revisorernas berättelse,
6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
7) val av föreningens ordförande,
8) val av styrelse,
9) val av två revisorer jämte suppleanter för dessa,
10) val av medlemmar i produktionsgruppen,
11) inkomna motioner,
12) av mötet väckta frågor.

§ 13. vid höststämman skall följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande för mötet,
2) val av sekreterare för mötet,
3) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
4) föreningens verksamhet under det gångna året,
5) fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår,
6) föreningens målsättning,
7) val av valnämnd om tre ledamöter,
8) inkomna motioner,
9) av mötet väckta frågor.


§ 14. Om minst sex medlemmar begär extra sammanträde för särskild frågas behandling skall sådant sammanträde utlysas, därvid får ej behandlas eller avgöras annat ärende än det för vilket sammanträdet är utlyst.


§ 15. Föreningen är beslutsmässig då minst tio medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet utom i följande fall, då 2/3 majoritet erfordras:
a) inval och uteslutning av medlem enligt § 4 och 6, [borttaget tryckfel]
b) ändring av föreningens stadgar,
c) föreningens upplösning eller trädande i likvidation.
För ändring av stadgarna eller föreningens upplösning krävs dessutom beslut av två på varandra följande sammanträden. [flyttad och ändrad mening]

§ 16. Röstberättigad är varje aktiv medlem, var med en röst. Röstningen är, såvitt mötet ej påyrkar annorlunda, öppen, utom beträffande val av ordförande, styrelse och medlemmar i produktionsgruppen samt inval och uteslutning av medlem, vilket sker genom sluten omröstning. Frånvarande kan utöva sin rösträtt genom fullmakt ställd till viss medlem. Ingen kan företräda mer än en frånvarande medlem.

Valnämnden

§ 17. Valnämnden utses av höststämman och består av tre ledamöter, av vilka den inom sig utser en till sammankallande. Valnämnden skall före den 15 februari till styrelsen inge förslag på ordförande, sex styrelseledamöter, två revisorer samt suppleanter för dessa och medlemmar i produktionsgruppen.

Redovisning

§ 18. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorer jämte suppleanter för dessa utses av årsmötet.