Satelliter Open Call

Satelliter - Open Call nr 1

Nu kan du anmäla ditt intresse för medverkan i projektet Satelliter. Det här är Open Call nummer 1 och det kommer att följas av fler vartefter platser och datum blir klara. 
Satelliter är ett tvåårigt projekt som genomförs med stöd av Postkodstiftelsen och har sin upprinnelse i förlusten av Fylkingens fasta scen i Münchenbryggeriet.Projektets syfte är att undersöka hur Fylkingen kan växa och utvecklas utan att vara bunden till en särskild plats. Satelliter vill undersöka vilka nya lokala och nationella samarbeten som kan växa fram i samklang med andra kulturorganisationer? Vilka möjligheter till utbildning och kunskapsalstrande verksamheter kan Fylkingen fokusera på vid sidan av ett publikt program? Kan nya konstnärliga metoder och strategier ta form i relation till processen att flytta? Projektet vill undersöka hur Fylkingen kan ta vara på den här situationen som ett tillfälle att stärka och vidareutveckla organisationen. Genom att bli synlig på helt nya platser, orter och arenor ökar Fylkingen möjligheten till inkludering och mångfald. Genom projektet vill Fylkingen stärka människors kreativitet, fantasi och förmåga att föreställa sig världen, inte som den är – utan som den skulle kunna vara. 
Maila din intresseanmälan till satelliter@fylkingen.se senast måndagen den 1 april. Skriv vilket eller vilka tillfällen du är intresserad av. Ange vilken typ av framförande (akustiskt instrument, elektronik, dans, performance eller video) du föreslår samt vilka tekniska behov du har. Ange även om du är intresserad av att genomföra en workshop. 
En arbetsgrupp med representanter från styrelsen, produktionsgruppen och medlemskåren väljer ut de medlemmar som erbjuds medverkan. 
Vid frågor maila satelliter@fylkingen.se. Ett informationsmöte för de medlemmar som anmält intresse för medverkan i Satelliter kommer att äga rum i mitten av april.  

Satelliter består av tre olika delar. 
Satellit 1
Satellit 1 består av workshops, föreställningar och presentationer av Fylkingen och Fylkingens historia hos medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med närmare 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande arrangörer i hela landet. Folkets Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.  
De artister/konstnärer som väljs ut att medverka i Satellit 1 behöver sätta samman ett program i samarbete med varandra. En eller två medlemmar kommer att få i uppgift att genomföra en workshop på respektive Folkets Hus. Workshopen kommer att äga rum dagtid och kompletteras med ett kurerat program som framförs samma kväll.

Aktuella Folkets Hus för intresseanmälan: 
House of Possibilitas (Hisings Backa), torsdagen den 23 maj 2024
www.houseofpossibilitas.se

Lidköpings Folkets Hus, måndagen den 9 september 2024
https://www.lidkopingsfolketshus.se/

Bagarmossens Folkets Hus, lördagen den 14 september 2024
https://bagisfh.se/

Urval
Arbetsgruppen kommer att sätta ihop en grupp med 6 medlemmar till respektive Folkets Hus. En eller flera medlemmar kommer dessutom att få möjlighet att genomföra en workshop på varje plats. Fylkingen betalar även för 1 medföljande tekniker och 1 föreläsare.  

Ersättning: 
Gage, resor, övernattning, traktamente samt extra ersättning för genomförd workshop

Satellit 2

Satellit 2 består av individuellt utformade residens som ska växa fram i samarbete med lokala konstnärer och boende på den plats de äger rum. Gemensamt för residensen är att de ska resultera i någon form av publik visning samt i en workshop. Alla residens kommer att ske i samarbete med residensplatserna som också kommer att medverka i urvalet av de medlemmar som erbjuds plats vid respektive residens.  

Aktuella residens för intresseanmälan:
Konsthall Norra Kvarken (utanför Nordmaling), 17 - 28 juli 2024
https://www.konsthallnorrakvarken.com/

Konsthall Norra Kvarken är belägen i Järnäsklubb vid kusten utanför Nordmaling och drivs av Katrin och Mats Caldeborg. Konsthall Norra Kvarken presenterar utställningar, konstföreställningar, poesi, musik, föreläsningar och kurser. Konsthall Norra Kvarken vill vara platsen för möten och samtal om konst och där ett besök alltid ska vara värt sin överraskning. Konsthall Norra Kvarken vill varken verka lokalt, regionalt,nationellt eller internationellt, men alltid konstnärligt intressant varifrån de medverkande än kommer.

MARC, Milvus Art Research Center (Knislinge), 12 - 25 maj 2025
https://www.milvusart.se/

MARC har sin bas i Gamla Skofabriken i Knislinge i Skåne och erbjuder en miljö för konstnärlig forskning utanför storstadskontexten. MARC bjuder in konstnärer inom områdena koreografi, dans och bildkonstnärer med en relation till performance att delta i residens på centret året runt. Genom residensprogrammet tillhandahåller MARC en plattform där framförandepraxis, arbetssätt och metoder ifrågasätts, och nya verk skapas och delas mellan artister och publik. 
MARC är ett nav för skapande och utbyte som aktivt främjar en dialog mellan teori och praktik, kreativitet och kunskap, konstnärer och gemenskaper genom undersökningar inom performanceområdet. Genom att para ihop artister med mentorer, kollegor och allmänhet strävar MARC efter att möta behovet av en plattform där kritisk diskurs uppmuntras och odlas. 
Rachel Tess är konstnärlig ledare och Kajsa Rolfsson är konstnärlig koordinator.

 
DansPlats Skog (Stråtjära), 2 -15 juni 2025 
https://www.dansplatsskog.se/

DansPlats Skog är en konstnärsdriven scen på landsbygden för professionell dans. I en före detta missionskyrka i Skog har Hanna och Destiny af Kleen byggt upp en verksamhet som arrangerar kurser, föreställningar och residens för dansare. Scenrummet, den före detta kyrksalen, är utformat utefter dansens behov både som arbetsplats och scen. DansPlats Skog gör det möjligt för danskonstnärer  att arbeta i Region Gävleborg, öppnar upp för residensverksamhet, tillgängliggör dansen som konstform och utvecklar landsbygden. DansPlats Skog drivs av den ideella föreningen PHIDR. 

Urval:
Arbetsgruppen kommer tillsammans med residensplatserna att välja ut 3 medlemmar till respektive residens. 

Ersättning:
Lön, resor, övernattning samt traktamente eller kostnadsfri mat under residensperioden.  

Satellit 3

Gästspel med föreställning och föreläsning om Fylkingen och Fylkingens historia hos arrangörer och festivaler runt om i landet. 

Inga aktuella intresseanmälningar ännu.  
Logotyp-design av Sofia Sainio.
 
*****
 
English version

Satelliter open call nr. 1
You can now register your interest in participating in the project Satelliter. This is Open Call number 1 and will be followed by more as more venues and dates become available.
Satelliter is a two-year project that is carried out with the support of Postkodsstiftelsen and has its origin in the loss of Fylkingen's fixed stage in Münchenbryggeriet. The purpose of the project is to investigate how Fylkingen can grow and develop without being tied to a specific location. Satelliter wants to investigate which new local and national collaborations can emerge together with other cultural organizations? What opportunities for education and knowledge-generating activities can Fylkingen focus on in addition to a public program? Can new artistic methods and strategies take shape in relation to the process of moving? The project wants to investigate how Fylkingen can take advantage of this situation as an opportunity to strengthen and further develop the organization. By becoming visible in completely new places, towns and arenas, Fylkingen increases the opportunity for inclusion and diversity. Through the project Fylkingen wants to strengthen people's creativity, imagination and ability to imagine the world, not as it is - but as it could be.

Email your interest to satelliter@fylkingen.se no later than Monday, April 1 2024. Write which occasion(s) you are interested in. State the type of performance (acoustic instrument, electronics, dance, performance or video) you propose and what technical needs you have. Also state if you are interested in conducting a workshop.
A working group with representatives from the board, the production group and the membership selects the members who are offered participation.
For questions email satelliter@fylkingen.se. An information meeting for the members who have registered an interest in participating in Satelliter will take place in the middle of April 2024.

Satelliter consists of three different parts.

Satellite 1

Satellite 1 consists of workshops, performances and presentations of Fylkingen and its history among members of the national organization Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker is a people's movement with nearly 500 member associations that run Folkets Hus, folk parks, cinemas and similar organizers throughout the country. Folkets Hus och Parker is a party-political and religiously independent organization whose foundation of values is based on the basic principles of equality and everyone’s equal value.
The artists who are selected to participate in Satellite 1 need to put together a program in collaboration with each other. One or two members will be tasked with carrying out a workshop at the respective Folkets Hus. The workshop will take place during the day and will be complemented by a curated program that will be performed the same evening.

Current Folkets Hus for registration of interest:
House of Possibilitas (Hisings Backa), Thursday 23 May 2024
www.houseofpossibilitas.se
Lidköping Folkets Hus, Monday 9 September 2024
https://www.lidkopingsfolketshus.se/
Bagarmossens Folkets Hus, Saturday 14 September 2024
https://bagisfh.se/

Selection
The working group will put together a group of 6 members for each Folkets Hus. One or more members will also have the opportunity to conduct a workshop at each location. Fylkingen also pays for 1 accompanying technician and 1 lecturer.

Compensation
Salary, travel, accommodation, allowances and extra compensation for completed workshop.

Satellite 2

Satellite 2 consists of individually designed residencies that will develop in collaboration with local artists and residents of the place where they take place. All residencies have in common that they should result in some form of public display as well as a workshop. All residencies will take place in collaboration with the residence places, which will also participate in the selection of the members who are offered a place at each residence.

Current residence for registration of interest:
Konsthall Norra Kvarken (outside Nordmaling), 17 - 28 July 2024
https://www.konsthallnorrakvarken.com/

Art gallery Norra Kvarken is located in Järnäsklubb on the coast outside Nordmaling and is run by Katrin and Mats Caldeborg. Konsthall Norra Kvarken presents exhibitions, art performances, poetry, music, lectures and courses. Konsthall Norra Kvarken wants to be the place for meetings and conversations about art and where a visit should always be worth its surprise. Konsthall Norra Kvarken does not want to operate locally, regionally, nationally or internationally, but always artistically interesting, wherever the participants come from.

MARC, Milvus Art Research Center (Knislinge), 12 - 25 May 2025
https://www.milvusart.se/

MARC is based in the Old Shoe Factory in Knislinge in Skåne and offers an environment for artistic research outside the metropolitan context. MARC invites artists in the fields of choreography, dance and visual artists with a relationship to performance to participate in residencies at the center year-round. Through the residency program, MARC provides a platform where performance practices, working methods and methods are questioned, and new works are created and shared between artists and audiences.
MARC is a hub for creation and exchange that actively promotes a dialogue between theory and practice, creativity and knowledge, artists and communities through research in the field of performance. By pairing artists with mentors, colleagues and the public, MARC aims to meet the need for a platform where critical discourse is encouraged and cultivated.
Rachel Tess is artistic director and Kajsa Rolfsson is artistic coordinator.

DansPlats Skog (Stråtjära), 2 -15 June 2025
https://www.dansplatsskog.se/

DansPlats Skog is an artist-run stage in the countryside for professional dance. In a former mission church in Skog, Hanna and Destiny af Kleen have built up a business that arranges courses, performances and residencies for dancers. The stage room, the former church hall, is designed according to the needs of the dance both as a workplace and a stage. DansPlats Skog makes it possible for artists in the field of dance to work in Region Gävleborg, opens up residency activities, makes dance accessible as an art form and develops the countryside. DansPlats Skog is run by the non-profit association PHIDR.
Selection:
The working group will, together with the residence places, select 3 members for each residence.

Compensation
Salary, travel, accommodation and allowances or free food during the residency period.

Satellite 3

Guestplay with a performance and lecture about Fylkingen and Fylkingen's history at organizers and festivals around the country.

No current declaration of interests as of yet. 
Logo design by Sofia Sainio