Protokoll Höstmötet 2016

Höstmöte, Fylkingen 24 oktober 2016

Närvarande: Marie Gavois, Hiroko Tsuchimoto, Paul Pignon, Robin Smeds Mattila, Johan Lindvall, Wolfgang Lehmann, Daniel A Swartnäs, Isis Graham, Anna Westberg, Pascal Jardry, Bo Leth, Josefin Lindebrink, Sören Runolf, Kali Malone, Alexandra Nilsson

1. Mötets öppnande – mötet öppnas.

Mötet öppnas.

2. Upprättande av röstlängd inklusive insamling av fullmakter
Upprättas, inga fullmakter intas.

3. Val av ordförande för mötet – Marie Gavois

4. Val av sekreterare för mötet – Alexandra Nilsson

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet – Pascal Jardry, Johan Lindvall

6. Föreningens verksamhet under det gångna året

-Styrelsen – Marie Gavois och Hiroko Tsuchimoto föredrar.

-Produktionsgruppen – Bo Leth föredrar.

-Fylkingen Records - Bo Leth föredrar.

-Arbetsgruppen Fylkingen Uppgraderar 2017 – Marie Gavois föredrar.

7. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
Fastställs till 600 kr, samma summa som tidigare.

8. Föreningens målsättning
Marie läser från stadgarna.

9. Val av valnämnd om tre ledamöter – Johan Lindvall, Isis Graham. Johan Lindvall sammankallande. Mötet ger i uppdrag till dem att hitta en tredje ledamot.

10. Inval av nya medlemmar.

Följande personer har sökt medlemskap i föreningen hösten 2015:
Rösträknare: Alexandra Nilsson Josefin Lindebrink
13 stycken med rösträtt. Kvalificerad majoritet= 9 st.

Två nya antagna medlemmar: Miriam Tally, Johannes Burström.

Miriam Tally - 12

Daniel Wiklund - 3

Alexander Forselius - 0

Aurélie Ferrière - 2

Ludvig Widman - 0

Magnus Nordén - 2

Tanja Tuurala - 1

Johannes Burström - 9

Ferenc Horvath- 0

11. Inkomna motioner
Inga motioner inkomna.

12. Av mötet väckta frågor

Disskussion kring tydligare vägledning och info ang. ansökningsförfarande och i ansökansblankett på hemsidan. Ev. be sökande söka med ett mindre antal verk. Styrelsen tar detta vidare och kollar på hur vi kan förtydliga informationen.

Isis Graham presenterar ett Förslag- ett nytt typ av medlemsskap- ”Fylkingens vänner”. Ej invalda av årsmötet. Mötet ger i uppdrag till styrelse tillsammans med produktionsgrupp och producent att utreda hur ett sådant medlemskap kan se ut och fungera.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas.